pasek@pasek.group

+34 985 501 689 | +34 985 501 691

Pasek dookoła świata

Informacje prawne

01. Przedmiot i własność

Niniejsza strona internetowa została utworzona w celu zaoferowania użytkownikom szczegółowych informacji o firmie Pasek oraz różnych możliwości kontaktu z tą firmą. Jednocześnie oferujemy możliwość dostępu do innych informacji na temat firmy Pasek. 

02. Warunki korzystania i użytkowania serwisu

02.01. Obowiązek właściwego korzystania z serwisu.

Warunki dostępu do niniejszej strony internetowej i jej użytkowania podlegają obowiązującym przepisom i zasadom działania w dobrej wierze przez użytkownika i korzystania ze strony zgodnie z prawem, a wszelkie działania na szkodę firmy Pasek i sprzeczne z niniejszymi Informacjami prawnymi są generalnie  zabronione. Użytkownik zobowiązuje się do użytkowania niniejszego serwisu bez podejmowania czynności, które mogą być uznane za nieuczciwe lub nielegalne, które naruszałyby prawa firmy Pasek lub osób trzecich lub które mogłyby uszkodzić, uniemożliwić, przeciążyć lub pogorszyć funkcjonowanie Serwisu lub uniemożliwić jego zwykłe użytkowanie przez inne osoby.

02.02. Żądanie udostępnienia treści

Użytkownik powinien powstrzymać się od żądania treści udostępnianych na niniejszej stronie internetowej przy użyciu środków lub procedur innych od tych, które zostały mu oddane do dyspozycji, takich, które zostały wskazane na stronie lub takich, które są zazwyczaj wykorzystywane w Internecie i w każdym przypadku powinien korzystać ze środków i procedur, które nie wiążą się z ryzykiem uszkodzenia Serwisu i jego treści.

02.03. Zakazy

Zabrania się wykorzystywania niniejszej strony do celów nielegalnych lub niedozwolonych, a szczególnie, ale nie wyłącznie, zabrania się naruszania w jakikolwiek sposób praw osób trzecich (prawa do prywatności, własnego wizerunku, praw własności intelektualnej i przemysłowej, itp.), wykorzystywania treści zawartych na niniejszej stronie do jakiejkolwiek działalności reklamowej, takiej jak wysyłanie niezamawianych wiadomości elektronicznych (spam) lub innych podobnych przesyłek, wprowadzania wirusów komputerowych, uszkodzonych plików lub jakiegokolwiek innego oprogramowania, które mogłoby spowodować szkody lub niedozwolone zmiany treści lub systemów dostępnych poprzez niniejszą stronę internetową.

03. Własność intelektualna i własność przemysłowa

Prawa do powielania, dystrybucji i rozpowszechniania treści z tejże strony internetowej są własnością firmy Pasek. Wszystkie teksty, ilustracje, opisy, struktura, bazy danych, logo, kody źródłowe i pozostałe elementy strony internetowej są chronione przepisami prawa i obowiązujących traktatów międzynarodowych w tym zakresie. Pasek posiada wszystkie prawa własności intelektualnej konieczne do eksploatacji strony internetowej i wszystkich składających się na nią elementów. Jakiekolwiek powielanie, dystrybucja, rozpowszechnianie, przekształcanie lub dowolna forma eksploatacji zawartości niniejszej strony internetowej, w całości lub w części, dokonane w dowolny sposób i za pomocą dowolnego środka elektronicznego, mechanicznego lub innego, jest całkowicie zabronione. Naruszenie tych praw spowoduje wszczęcie odpowiedniego postępowania sądowego, cywilnego i/lub karnego. Pasek jest właścicielem znaków towarowych, logotypów i nazw domen skojarzonych z usługami świadczonymi poprzez jego stronę internetową, a ich powielanie lub użycie niedozwolone przez ich właściciela jest całkowicie zabronione.

04. Polityka prywatności

Wszystkie dane osobowe udostępniane na stronie internetowej w celu przesłania jakiegokolwiek wniosku, zamówienia, informacji, sugestii itp. podlegają zasadom naszej Polityki prywatności, której treści stanowi integralną część niniejszych Informacji prawnych i zasad korzystania ze strony.

05. Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik jest jedyną osobą odpowiedzialną za ewentualne naruszenie praw lub działanie ze szkodą dla osób trzecich, które mogą mieć miejsce w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z prawem korzystania z tejże strony internetowej. Pasek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z zakłóceń, pominięć, przerw, wirusów komputerowych, awarii telefonicznych lub rozłączeń w trakcie operacyjnego funkcjonowania systemu elektronicznego lub informatycznego, spowodowanych przyczynami niezależnymi od naszej firmy, ani za opóźnienia lub zablokowanie użytkowania tychże systemów spowodowane wadami lub przeciążeniem linii telefonicznych, przeciążeniem systemu internetowego lub innych systemów elektronicznych. Użytkownicy korzystają z hiperłączy na swoje własne ryzyko. Linki do innych stron, znajdujące się  na naszej stronie internetowej, są podane wyłącznie w celach informacyjnych i nie świadczą o jakimkolwiek powiązaniu ze stronami wskazanymi w linkach ani nie stanowią rekomendacji dla produktów lub usług oferowanych na tychże stronach. Pasek nie ponosi odpowiedzialności za warunki lub rzetelność treści ani za prawidłowe świadczenie usług oferowanych użytkownikom przez obce osoby trzecie, do których można mieć dostęp poprzez linki widoczne na naszej stronie. Również nie ponosi odpowiedzialności za hiperłącza, które jego klienci mogą utworzyć a swoich stronach internetowych. Pasek nie jest odpowiedzialny za „cookies”, które mogą być zainstalowane przez osoby trzecie na dysku twardym komputera użytkownika. Również Pasek nie odpowiada za błędy pisarskie lub nieścisłości, które mogą być zauważone w treściach publikowanych na jego stronie internetowej.

06. Obsługa

Pasek zastrzega sobie prawo umożliwiania dostępu do swojej strony internatowej, bez uprzedzenia, uznaniowo i czasowo, jak również prawo do jednostronnego, dokonanego bez uprzedzenia i w dowolnym momencie,  zmieniania, aktualizowania i poprawiania prezentacji, Informacji prawnych, warunków obsługi lub użytkowania strony internetowej oraz prezentowanych na niej treści, jednak zawsze zgodnie z obowiązującym prawem.

07. Sprawy ogólne

Wszelkie sprawy sporne związane z interpretacją, stosowaniem i/lub przestrzeganiem niniejszych Informacji prawnych, a także z ewentualnymi zażaleniami wynikającymi z korzystania z tychże Informacji, są rozstrzygane w oparciu o prawo hiszpańskie. W przypadku sporu strony wyrażają zgodę na poddanie się jurysdykcji sądów hiszpańskich, przy wyraźnej rezygnacji z jakiejkolwiek innej jurysdykcji, która mogłaby im przysługiwać.