pasek@pasek.group

+34 985 501 689 | +34 985 501 691

Pasek dookoła świata

Zintegrowana polityka

Refractarios

Empresa

Zintegrowana polityka

Zintegrowana polityka

Polityka w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pasek, firma skonsolidowana działająca w sektorze produkcji i instalacji materiałów ogniotrwałych, uznaje, że jakość, środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo i higiena pracy są priorytetami przedsiębiorstwa zorientowanymi na osiągnięcie przywództwa, wzrostu i skuteczności w zakresie jego działalności, w oparciu o następujące zasady:

 • Wykonywanie prac i usług, które w każdej sytuacji odpowiadają oczekiwaniom naszych klientów, w celu zapewnienia ich lojalności i naszego przywództwa oraz trwałości naszego przedsiębiorstwa. 
 • Czuwanie nad poszanowaniem środowiska naturalnego jako ważnego elementu odpowiedniej jakości życia. 
 • Czynna ochrona zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich pracowników oraz urządzeń jako podstawowa zasada prowadzenia działalności.


Zgodnie z powyższymi zasadami, PASEK ESPAÑA, S.A.U. podejmuje następujące zobowiązania:

 1. Przestrzeganie wymogów prawnych, obowiązujących przepisów i oczekiwań klienta dotyczących działalności przedsiębiorstwa, a także wszelkich innych  wymogów, do których nasza firma się zobowiąże.
 2. Ustalenie, ocena i eliminacja lub zminimalizowanie zagrożeń, na które są narażeni pracownicy, a także niestawianie nigdy żadnego priorytetu powyżej spraw bezpieczeństwa i zdrowia.
 3. Zapewnienie koniecznych zasobów, ludzkich, technicznych i finansowych, a także przekazanie specyficznej wiedzy, w celu wdrożenia i utrzymania integralnego systemu zarządzania (SIG).
 4. Wspieranie i nadzorowanie polityki w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, ustalonej przez Dyrekcję, która jest głównym organem odpowiedzialnym za tę politykę. Informacje na jej temat powinny być przekazywane i publicznie udostępniane na każde żądanie.
 5. Coroczne ustalanie celów i zadań oraz monitorowanie ich za pomocą odpowiednich wskaźników, takich jak narzędzie doskonalenia i samooceny, pochodzące z naszego integralnego systemu zarządzania opartego na zarządzaniu procesami.
 6. Zastosować odpowiednie środki korygujące i zapobiegawcze, aby skutecznie wyeliminować zaistnienie problemu w przyszłości.
 7. Racjonalne korzystać z zasobów naturalnych oraz minimalizować wpływ na środowisko, poprzez odpowiednią gospodarkę odpadami i redukcję emisji.
 8. Opracować i wdrożyć na wszystkich poziomach organizacyjnych system ciągłego doskonalenia naszych procesów i warunków pracy.
 9. Zapewnić pracownikom możliwości podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych a także zwiększenie świadomości w zakresie jakości, BHP i środowiska.
 10. Wdrożyć i utrzymać System Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na wszystkich poziomach organizacji firmy, ponieważ wierzymy, że właściwe działanie systemu możliwe jest przy udziale wszystkich pracowników firmy.
 11. Respektować wszystkie prawa i obowiązki zawarte w Kodeksie Postępowania.