pasek@pasek.group

+34 985 501 689 | +34 985 501 691

Pasek dookoła świata

Inżynieria i projektowanie

Refractarios

Inżynieria i projektowanie

Inżynieria i projektowanie

     Pasek jest jedynym dostawcą materiałów ogniotrwałych w Hiszpanii, który dostarcza oraz instaluje monolityczne dennice o wysokiej zawartości tlenku glinu i spinelu w kadziach do obróbki stali. Rozwój tej technologii, pionierskiej w Hiszpanii, był punktem kulminacyjnym projektu BRITE w latach 1997-2002, któremu przewodziła firma Pasek. Pomimo, że początkowy koszt betonu jest wyższy niż koszt cegły ogniotrwałej, trwałość betonu czyni go materiałem bardziej rentownym po wystarczającej liczbie powtórzeń odlewania.


     Pasek rozwija swoją własną technologię produktu w oparciu o własne środki i na podstawie umów o współpracy technicznej z najważniejszymi hiszpańskimi ośrodkami badawczymi. 

Pasek zrealizował projekty europejskie i kierował nimi, posiada też stały portfel  specjalistycznych projektów badań materiałów i innowacji w tym zakresie. Projekty te są finansowane ze środków publicznych, ze względu na ich duże znaczenie nowatorskie. 

  Obecnie Pasek zajmuje się badaniem korzyści technologicznych z włączenia nanocząstek ceramicznych i nanowłókien z węgla do swoich produktów o najwyższych parametrach. 

     Pasek posiada fabrykę betonu i masy ogniotrwałej, która produkuje rocznie 15000 ton tych materiałów, z siedzibą w Llodares (Castrillón). Produkcja dzieli się na trzy linie: beton ogniotrwały zawierający tlenek glinu i beton z tlenkiem glinu i krzemem, masy zasadowe oraz masy mokre. Proces jest w 75% zautomatyzowany, przy założeniu osiągnięcia całkowitej automatyzacji w najbliższych latach. 

     Kontrolę jakości wytwarzanych produktów przeprowadza się w oparciu o własne środki technologiczne, a także z pomocą środków Fundacji ITMA, Technologicznego Instytutu Materiałów w Asturii. PASEK jest jednym z patronów Fundacji ITMA.

     W odpowiedzi na wyzwania stawiane przez naszych klientów oraz z uwagi na zainteresowanie znalezieniem nowych i lepszych rozwiązań technicznych, nieustannie opracowujemy w naszym laboratorium, we współpracy z instytutami technologicznymi i wyższymi uczelniami, nowe rodzaje betonu i masy oraz technologię ich zastosowania.

     Prosimy zgłosić nam swój problem z materiałami ogniotrwałymi, jeśli zależy Państwu na wiarygodnym i profesjonalnym rozwiązaniu. 

Projekty B+R+i:

FASTDRY. Rozwijanie betonów ogniotrwałych szybkoschnących

Projekt dotowany przez IDEPA. Przetarg Innova IDEPA 2014

  • Rozwój badań nad zastosowaniem nanotechnologii do rozwijania betonów ogniotrwałych przy użyciu dyspersji koloidalnych jako materiału wiążącego, aby zapewnić budowę bardziej przepuszczalną, która umożliwi usunięcie pary wodnej.
  • Wprowadzenie nowej gamy betonów możliwych do zastosowania konwencjonalnymi metodami wylewania, wibrowania lub torkretowania, ale o lepszych właściwościach fizyczno-chemicznych i wymagających krótszej fazy suszenia lub niewymagających suszenia. 
  • Zmniejszenie zużycia energii poprzez zmniejszenie lub wyeliminowanie etapu suszenia i spiekania, dzięki czemu procesy instalacji są bardzie zrównoważone i następuje redukcja emisji CO2 do atmosfery.

SLAGUN . Wykorzystanie żużlu stalowniczego do mas zasadowych w celu konserwacji strefy czopów w konwertorze stalowniczym

Projekt dotowany przez IDEPA. Przetarg Innova IDEPA 2014

  • Badanie właściwości fizyczno-chemicznych żużlu w celu uzyskania jego waloryzacji poprzez włączenie żużlu do mas zasadowych tak, aby mogły wytrzymać warunki działania konwertora, uzyskując jednocześnie dłuższy okres trwałości wykładziny.
  • Wprowadzenie ogniotrwałej masy zasadowej opartej na wykorzystaniu żużlu jako głównego surowca, możliwej do zastosowania metodą torkretowania i pozwalającej na poprawę jakości wykładziny konwertora.
  • Redukcja odpadów wytworzonych w trakcie procesu hutniczego, poprzez przetworzenie ich w produkty o wysokiej wartości dodanej, umożliwiając bardziej zrównoważony przebieg procesu produkcyjnego.

DRYSIM. Model teoretyczny do symulacji procesów suszenia betonów ogniotrwałych w celu jego zastosowania do wykorzystania materiału ogniotrwałego w kadziach pośrednich

Projekt dotowany przez IDEPA. Przetarg Innova IDEPA 2015

  • Opracowanie pożytecznego i wiarygodnego narzędzia do zdefiniowania krzywej dojrzewania i/lub suszenia instalacji wyłożonej betonem ogniotrwałym, dającego możliwość przewidzenia z odpowiednim współczynnikiem bezpieczeństwa najszybszego i najbardziej wiarygodnego procesu oddania do eksploatacji wyżej wymienionej instalacji. 
  • Opracowanie modelu symulującego odprowadzenie wody z porowatej struktury betonu, w zależności od jej matrycy, ilości i kształtu porów, siły spójności i przepuszczalności.
  • Stworzenie przemysłowych rozwiązań uruchomienia w jak najkrótszym czasie konkretnej instalacji wyłożonej betonem ogniotrwałym, eliminując lub minimalizując okresy przestoju spowodowane nadmiernie ostrożnymi krzywymi suszenia lub naprawami po wybuchach w wyniku zbyt szybkiego suszenia. 
  • Zmniejszenie ilości odpadów ogniotrwałych wytworzonych na skutek defektów suszenia przebiegającego z wybuchem części lub całości wykładziny, a także uniknięcie niepotrzebnego zużycia energii w wyniku zastosowania krzywych bardzo długich lub powtórzenia suszenia po początkowym niepowodzeniu.