Zgodność

Refractarios

Empresa

Zgodność

Zgodność

Dostęp do KANAŁU DO SPRAW ZGODNOŚCI

  • W PASEK MINERALES wyrażamy nasze stanowcze zobowiązanie wobec kultury etycznej i przestrzegania przepisów, zarówno wewnątrz organizacji, jak i w naszych stosunkach z osobami trzecimi. Dlatego wprowadziliśmy System Zapobiegania Przestępstwom, który obejmuje również wdrożenie Wewnętrznego Systemu Informacyjnego zgodnie z Ustawą 2/2023 z dnia 20 lutego, którego kluczowym elementem jest Kanał Zgodności.
  • Jaki jest Kanał Zgodności w Pasek España?

Wdrożony Kanał Zgodności w PASEK MINERALES jest dostępny poprzez formularz dostępny na stronie internetowej, umożliwiający przekazanie informacji na piśmie, anonimowo lub poufnie, zgodnie z wyborem informatora. Jednak dla poufnych przekazów udostępniony jest również adres pocztowy: Apartado 1139 – 33405 Salinas – Asturias.

  • Co można zgłaszać za pomocą Kanału Zgodności?

Poprzez korzystanie z Kanału Zgodności można zgłaszać naruszenia przepisów lub nieetyczne zachowania, przestępstwa, poważne lub bardzo poważne naruszenia przepisów administracyjnych oraz wszelkie naruszenia prawa Unii Europejskiej, wykryte w PASEK MINERALES.

  • Czego nie można zgłaszać za pomocą Kanału Zgodności?

Kanał nie może być używany do innych komunikacji niż wymienione naruszenia, ani do spraw, za które odpowiedzialni są inni. Ponadto, niedopuszczalne są fałszywe zgłoszenia dokonane w jedynym celu wyrządzenia szkody itp.

  • Czy zagwarantowana jest poufność i anonimowość?

Kanał umożliwia przekazywanie informacji anonimowo lub poufnie, zgodnie z wyborem informatora, gwarantując w każdym przypadku ochronę informatorów przed jakąkolwiek formą odwetu zgodnie z przepisami Ustawy 2/2023 z dnia 20 lutego, regulującej ochronę osób zgłaszających naruszenia przepisów i zwalczanie korupcji.

  • Kto jest odpowiedzialny za Kanał Zgodności?

Odpowiedzialny za System jest Korporacyjny Inspektor Zgodności, bez uszczerbku dla faktu, że zarządzanie kanałem jest obecnie zlecone naszemu doradcy prawnych, Vaciero, S.L.P.

  • Czy istnieją inne zewnętrzne kanały do zgłaszania naruszeń?

Tak, istnieje również możliwość zgłoszenia, zarówno bezpośrednio, jak i po wcześniejszym zgłoszeniu za pośrednictwem Kanału Zgodności PASEK, wszelkich działań lub zaniechań wpisujących się w zakres Ustawy 2/2023 do Niezależnego Organu Ochrony Informatorów, A.A.I., do odpowiednich organów lub jednostek regionalnych i, w miarę możliwości, do instytucji, organizacji lub agencji UE. Linki do zewnętrznych kanałów są następujące:

– Niezależny Organ Ochrony Informatorów, A.A.I. (w trakcie tworzenia)

– Krajowy Serwis Koordynacji Przeciwdziałania Nadużyciom lub Serwis Antyfraudowy Księstwa Asturii

– Urząd Ochrony Konkurencji

₋  Prokuratura

₋  Inspekcja Pracy

₋ Urząd Skarbowy

₋ Europejska Prokuratura

  • Chcesz dowiedzieć się więcej szczegółów na temat Kanału i sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Aby uzyskać więcej informacji, możesz wejść na formularz Kanału Zgodności, gdzie masz dostęp do „Polityki Kanału” i „Polityki Prywatności”.

>> Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do Kanału Zgodności.